Reflectie gesprekken

Reflectiegesprekken zijn vooral bestemd voor managers die er behoefte aan hebben om over, voor hen, belangrijke onderwerpen van gedachten te wisselen met een
objectieve, competente buitenstaander.
Onderwerpen, die daarbij aan de orde komen, zijn merendeels van persoonlijke aard en houden verband met de werksituatie of de ( ontwikkeling van) loopbaan.

De gespreksonderwerpen worden dus bepaald door de client en, bij eventueel meerdere gesprekken, hoeven deze niet met elkaar in verband te staan. De client brengt zelf die onderwerpen ter tafel die voor hem of haar prioriteit hebben. Dat kunnen ook kwesties van persoonlijk-tactische of persoonlijk-strategische aard zijn.
Het komt voor dat managers niet bereid of in staat zijn hun be lang met betrekking tot hun werksituatie of loopbaanontwikkeling op een zakelijke wijze bij de organisatie bespreekbaar te maken. Zeker niet als bij henzelf onzekerheid bestaat over hun motieven, belangen, kansen en bedreigingen. Dan kan een professioneel
reflectiegesprek bijdragen tot een objectievere afweging en een meer systematische verwoording.

Reflectiegesprekken kunnen ad hoc worden aangegaan en wei op initiatief van de manager zelf, of op aanraden van de onderneming.
Een meer systematische aanpak kan zijn dat de organisatie structureel deze faciliteit aan bepaalde categorieen managers aanbiedt. Daarbij kan zelfs overwogen worden deze gesprekken zodanig aan te bieden, dat bedrijfsfunctionarissen anoniem voor de opdrachtgevende organisatie van de faciliteit gebruik kunnen maken.
Vanzelfsprekend zijn Rejlectiegesprekken strikt vertrouwelijk. Van het besprokene word! niets naar buiten gebracht, ook niet naar de opdrachtgevende organisatie.

karssen-40jaar-footer