Assessments

Als ondersteuning bij selectieprocedures SearchU heeft na een uitgebreide selectieprocedure voor een bepaalde functie een kandidaat op het oog. U zoekt naar een zo betrouwbaar mogelijke manier om vast te stellen of deze persoon ook daadwerkelijk beschikt over de capaciteiten die voor de functie van belang zijn. Een Assessment Center biedt de mogelijkheid om op deze vraag een helder en duidelijk antwoord te krijgen. Voordelen:

 • een Assessment Center kunnen we in de regel binnen twee weken, na ontvangst van de noodzakelijke functie‚ en bedrijfsinformatie, uitvoeren
 • de opdrachtgever stelt, zo nodig in overleg met onze (NIP) psychologen, de specifieke eisen voor de functie vast
 • een ruim assortiment van wetenschappelijk gevalideerde instrumenten is beschikbaar waardoor het Assessment Center op maat wordt samengesteld, afhankelijk van de competenties die bij de functie horen
 • nooit meer dan 2 kandidaten op 1 dag, waardoor intensievere begeleiding mogelijk is
 • schriftelijke rapportage binnen vijf werkdagen, of zonodig binnen één dag mondeling, zodat u snel uitsluitsel heeft over de geschiktheid van de kandidaat
 • een duidelijk en concreet geformuleerd advies
 • uitgebreide rapportage die inzicht geeft in de intellectuele capaciteiten, de persoonlijkheidskenmerken en de relevante vaardigheden van de kandidaat
 • inzicht in de sterke en risicovolle kanten van de kandidaat en, indien relevant, kwaliteiten die verder ontwikkeld dienen te worden
 • persoonlijke nabespreking met de kandidaat
 • nabespreking met de opdrachtgever (indien gewenst)

Als ondersteuning bij loopbaanoriëntatie In de interactie met de samenleving zijn organisaties voortdurend gedwongen om te veranderen. Dit betekent dat soms functies komen te vervallen en dat er daardoor voor bepaalde medewerkers een andere baan, binnen of buiten de organisatie, gevonden moet worden. Maar ook medewerkers zelf vragen zich soms af of ze nu op het juiste loopbaanpad zitten of ze ambiëren een functie waarvan ze niet weten of ze over de passende capaciteiten beschikken. Een Assessment Center kan dan op effectieve wijze inzicht geven in de richting waarin de loopbaan, qua inhoud en omgeving, zich optimaal kan ontwikkelen. Voordelen:

 • uitgebreid intake gesprek met de kandidaat
 • naar behoefte inzicht in:
 • soort werk dat men wil doen
 • de sector waarin men graag werkt
 • in welke organisatiecultuur men tot zijn recht komt
 • inzicht in de sterke kanten en mogelijk te ontwikkelen kwaliteiten op het gebied van intellectuele capaciteiten, persoonlijkheid en gedragsvaardigheden
 • uitgebreide schriftelijke rapportage, binnen vijf werkdagen na afname van het Assessment Center
 • nabespreking van de rapportage met de kandidaat, eventueel met een advies voor een vervolgtraject
 • mogelijkheid tot begeleiding tijdens het vervolgtraject
 • zo nodig een aanvullende korte training met als doel: de verkregen inzichten leren communiceren (verbaal en gedrag) naar hen die van belang zijn voor de verdere loopbaanontwikkeling of het dagelijks functioneren

Als ondersteuning bij ontwikkelingstrajecten Loopbaanbeleid is voor organisaties een middel bij uitstek om medewerkers aan zich te binden. Voor medewerkers is het interessant om een carriéreperspectief te hebben en zich te kunnen blijven ontwikkelen. Voor organisaties is het van belang om de kwaliteit van de medewerkers te behouden en te versterken. Wij beschikken over de kennis en ervaring om mee te kunnen denken over de vormgeving en implementatie van bijvoorbeeld Talent Development of Management Development programma. Bij de uitvoering van dit soort programma‚ vormt een Assessment Center een praktisch onmisbaar element. Voordelen:

 • inzicht in de kwaliteiten en de ontwikkelingsmogelijkheden van uw medewerkers
 • gericht advies over de wijze waarop kwaliteiten verder ontplooid kunnen worden
 • mogelijkheid om lijnmanagers en hr-professionals (na een adequate opleiding door onze psychologen) als co-assessor bij het Assessment Center te betrekken, en zodoende de betrokkenheid van uw organisatie te vergroten
 • mogelijkheid van tussentijdse toetsingen, om de kwaliteit van de ontwikkelingstrajecten te meten
 • voortdurende beschikbaarheid van onze loopbaanadviseurs en psychologen

ASSESSMENT CENTERS

Met onze Assessment Centers beoordelen wij mensen op hun intellectuele capaciteiten, hun persoonlijkheid en hun gedragsvaardigheden. Daarbij maken wij gebruik van psychologische tests, interviews en simulaties. Het voordeel van een assessment center is dat kan worden beoordeeld of de kwaliteiten waarover iemand in aanleg beschikt, zich ook daadwerkelijk in het gedrag hebben ontwikkeld of dat deze nog verder ontwikkeld dienen te worden.

karssen-40jaar-footer